توضیحات: سبیبی
توضیحات: بازدید از مشهد
توضیحات: دیدار از پارک مشهد