کلاسهای عمومی باشگاه

نام تعرفهساعت شروعساعت پایانشهریه تعرفه
بدنسازي يک ماهه عادي08001200350,000
بدنسازي هوازي00012359250,000
بدنسازي عادي دو ماهه00012359350,000
بدنسازي هوازي 14 جلسه يکماهه00012359450,000
بدنسازي يکماهه12 جلسه00012359400,000
ايروبيک دو ماه00012359350,000
پيلاتس دوماه00012359250,000
پيلاتس 3 ماه00012359600,000
تکواندو00012359200,000
تکواندو دوماهه00012359150,000
زومبا يک ماه00012359250,000
زومبا دو ماه00012359350,000
ايرودانس00012359250,000
ايرودانس دوماهه00012359350,000


کلاسهای خصوصی باشگاه

نام تعرفهساعت شروعساعت پایانشهریه تعرفهنام مربینام خانوادگی مربی
ايروبيک0001235960,000غلامغلامي
ايروبيک خصوصي زوج00012359120,000غلامغلامي
پيلاتس خصوصي شنبه يکشنبه00012359150,000حسنحسني
پيلاتس00012359120,000غلامغلامي